Przyjmiemy do pracy!
Zamek Cieszyn zatrudni Samodzielną księgową / księgowego do prowadzenia księgowości ( wymiar 1/2 etatu)
 
1. Wymagania niezbędne :
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne o profilu rachunkowość,
f)  udokumentowane 3 lata pracy na samodzielnym stanowisku księgowego
 
2. Wymagania stanowiskowe :
a) znajomość ustawy VAT
b) znajomość obsługi urządzeń biurowych,
c) predyspozycje osobowościowe : umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność,   d) pracowitość, sumienność.
e) preferowana znajomość programu finansowo – księgowego i płacowego firmy REKORD
 
3. Do zakresu wykonywanych zadań będzie należeć między innymi :
a) sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym i przepisów VAT,
b) wprowadzanie faktur i wyciągów do systemu finansowo – księgowego,
c) przygotowywanie poleceń przelewu,
d) dekretowanie faktur kosztowych,
e) rozliczanie delegacji i zaliczek,
f) sporządzanie wniosków o płatność,
g) rozliczanie dotacji celowych,
h) sporządzanie dokumentacji płacowej.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy – pomieszczenie biurowe w budynku administracji - I piętro budynku,
b) wykonywanie czynności biurowych przy użyciu komputera, drukarki, kserokopiarki i innego sprzętu,
c) praca w podstawowym systemie czasu pracy.
 
5. Wymagane dokumenty :
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) kserokopie zaświadczeń posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
f)  oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Zamku Cieszyn w Cieszynie  w zamkniętej kopercie z dopiskiem : ” Dotyczy naboru na stanowisko : samodzielny księgowy” lub pocztą internetową na adres dyrektor@zamekcieszyn.pl i ksiegowosc@zamekcieszyn.pl w terminie do dnia 12.04.2024 r.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.