Wystawa Dobre Innowacje
Współczesny świat mierzy się z licznymi wyzwaniami i problemami, wynikającymi m.in. ze społecznych nierówności, niepełnosprawności, starzenia się społeczeństw, migracji czy zmian klimatu. Wymagają one reakcji, nowatorskich rozwiązań, których idea pojawia się często nie w oficjalnych instytucjach, lecz wśród społecznych innowatorów – mieszkańców, aktywistów, obywateli. 
 
Wystawa, na którą zapraszamy, prezentuje wybrane innowacje społeczne, które stanowią odpowiedź na zauważone potrzeby seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Zostały one zaprojektowane oraz przetestowane przez pomysłodawców, którzy skorzystali z programu Dobre Innowacje.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych poprzez wyszukanie potencjalnych innowatorów oraz udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w formie grantu. Inicjatywy dotyczą dostępności produktów, usług i rozwiązań cyfrowych dla osób z niepełnosprawnością oraz seniorów o ograniczonej mobilności lub percepcji. Spełniają kryteria użyteczności ekonomicznej, powszechności, otwartości innowacji i replikowalności. W małej skali polepszą jakość życia poszczególnych osób, z kolei zastosowane masowo przyczynią się do osiągania trwałych zmian społecznych. Zachęcamy do ich naśladowania i powielania.
 
Na wystawie można zobaczyć 13 z 40 opracowanych i przetestowanych innowacji społecznych z różnych sektorów, które Komisja Oceny Innowacji uznała za posiadające największy potencjał do upowszechniania. 
 
Terminy i miejsca prezentacji wystawy: 

- Instytut Dizajnu w Kielcach, ul. Zamkowa 3, Kielce - 27 kwietnia - 11 maja 2023 roku, 
   wernisaż wystawy odbędzie się 27 kwietnia 2023r o godz. 18.00 
- Łódź Design Festival w  Łodzi od 18 do 28 maja 2023 roku,  
- Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc,  Cieszyn  od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku.
 
Program Dobre innowacje jest realizowany w ramach projektu Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania, finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.