Polityka prywatności serwisu

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu ZAMEK CIESZYN, ul. Zamkowa 3abc,  43-400 Cieszyn, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu ZAMEK CIESZYN pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do ZAMKU CIESZYN. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody instytucji ZAMEK CIESZYN.  


INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) – (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119 z późn. zm.), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ZAMEK CIESZYN, ul. Zamkowa 3abc,  43-400 Cieszyn, jest Dyrektor ZAMKU CIESZYN.
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych – w zakresie działania ZAMKU CIESZYN – można kierować do Inspektora Ochrony Danych w ZAMKU CIESZYN - Anny Romik - za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zamekcieszyn.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator – ZAMEK CIESZYN – przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZAMKU CIESZYN,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami ZAMKU CIESZYN, 
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZAMKIEM CIESZYN przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest ZAMEK CIESZYN.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
-  dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
e) przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem wcześniej dokonanych czynności przetwarzania.
9. Osoba, które dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli uważa, że jej dane są przetwarzane w ZAMKU CIESZYN niezgodnie z prawem.
10. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON
Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że ZAMEK CIESZYN nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę www.zamekcieszyn.pl
Wprowadzenie takiego odnośnika na stronie www.zamekcieszyn.pl nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez ZAMEK CIESZYN za treść docelowej strony www.


JAKIE INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH GROMADZI I W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJE PORTAL WWW.ZAMEKCIESZYN.PL? 

Adresy IP
Wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną internetową. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis www.zamekcieszyn.pl 

Mechanizm Cookies
Dla Państwa wygody serwisy www.zamekcieszyn.pl używają plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany przez nas serwis internetowy do naszego urządzenia (np. komputera albo telefonu). Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwisy w domenie www.zamekcieszyn.pl stosują cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.
- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryn w domenie www.zamekcieszyn.pl - informacje o polityce prywatności serwisu Google Analytics mozna znaleźć pod linkiem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/),
- cookies powiązane z wtyczką "AddThis Social Bookmarking Widget", która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe - informacje o polityce prywatności serwisu Addthis pod linkiem: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z witryn w domenie www.zamekcieszyn.pl, w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny,
- cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji).

Ponadto, serwisy w domenie www.zamekcieszyn.pl używają również:
- cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie),
- cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai),
- cookies  sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony,
- cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność),
- cookies ma oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności ZAMKU CIESZYN. 

Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:
- w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/), 
- w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy). 

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?


Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".

 

KONTAKT:
Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszeni są o wysłanie uwag na adres: iod@zamekcieszyn.pl

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych Zamku Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.zamekcieszyn.pl

ZMIANY
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu www.zamekcieszyn.pl, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.