Poszukujemy do pracy w księgowości

Zamek Cieszyn zatrudni samodzielną księgową/księgowego do prowadzenia księgowości projektu zewnętrznego.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne o profilu rachunkowość,
b) udokumentowane 3 lata pracy na samodzielnym stanowisku księgowego, 
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia. 

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustawy VAT,
b) znajomość obsługi urządzeń biurowych,
c) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność,  
d) pracowitość, sumienność,
e) mile widziana znajomość programu finansowo - księgowego REKORD.

3. Do zakresu wykonywanych zadań będzie należeć między innymi:
a) sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym  i przepisów VAT,
b) wprowadzanie faktur i wyciągów do systemu finansowo–księgowego,
c) przygotowywanie poleceń przelewu,
d) dekretowanie faktur kosztowych projektu,
e) rozliczanie delegacji i zaliczek,
f) sporządzanie wniosków o płatność,
g) sporządzanie wniosków okresowych i wniosku końcowego projektu,
h) współpraca z Liderem projektu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy – pomieszczenie biurowe w budynku administracji – I piętro budynku,
b) wykonywanie czynności biurowych przy użyciu komputera (pow. 4 godz. na dobę), drukarki, kserokopiarki i innego sprzętu,
c) praca w podstawowym systemie czasu pracy.

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) kserokopie zaświadczeń posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
f)  oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Zamku Cieszyn w Cieszynie  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: samodzielny księgowy lub pocztą internetową na adres info@zamekcieszyn.pl w terminie do dnia 27.05.2022. Dokumenty, które wpłyną do Zamku Cieszyn po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.